Senin, 27 Februari 2012

PENGANTAR (Al Urwah Al Wutsqa)

Al Urwah Al Wutsqa

BUHUL TALI YANG SANGAT KOKOH

(KUMPULAN MANHAJ KAMI)

Penyusun: Abu Sulaiman

Muqaddimah

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul paling mulia, keluarganya dan para sahabat semuanya. Wa ba’du.

Ini adalah ringkasan apa yang kami yakini dalam masalah-masalah tauhid berupa pembedaan antara nama sebelum hujjah dan setelahnya, makna tegaknya hujjah dan sampainya hujjah dalam masalah dhahirah (yang nampak), perbedaan antara sampainya hujjah dengan paham akan hujjah, tidak ada udzur dalam Syirik akbar dengan sebab kejahilan terhadap hukum, taqlid, takwil dan ijtihad, serta tidak ada perbedaan antara nau’ dengan mu’ayyan di dalamnya, kemudian di akhir ada pembahasan syirik dalam hukum dan tasyri’.

Kami mohon kepada Allah untuk mengikhlaskan niat saya dan meluruskan upaya saya dan memberikan petunjuk saya, saudara-saudara saya dan semua kaum muslimin ke jalan yang lurus.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Penutup para nabi dan rasul, keluarganya dan para sahabatnya.

Daftar Isi:

Pasal 1: Hakekat Dienul Islam
Pasal 2: Penamaan Musyrik Bagi Pelaku Syirk Walau Sebelum Ada Hujjah
Pasal 3: Orang Berstatus Kafir Setelah Ada Hujjah
Pasal 4: Masaail Dhahirah
Pasal 5: Tidak Ada Udzur dalam Syirk Akbar
Pasal 6: Nukilan Sheikh Amin Asy Syinqithy
Pasal 7: Risalah Makna Thoghut
Pasal 8: Takfir Mu’ayyan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar